Prosty edytor tekstów

Kolejnym przykładowym programem, który napiszemy, będzie prosty edytor tekstu. W naszym edytorze wykorzystamy wiele poznanych dotychczas komponentów. Przedstawiony zostanie także przykład drukowania oraz podglądu wydruku. Utwórz nowy projekt Aplikacja Windows Forms i nadaj mu nazwę notatnik.

 1. Na formatce umieść następujące komponenty: TextEdit, menuStrip, statusStrip, openFileDialog, saveFileDialog, fontDialog, printDialog, printDocument, printPreviewDialog.
 2. Korzystając z poprzednich lekcji, zaprogramuj notatnik wykorzystując jako pomoc zamieszczony kod źródowy.

notatnik1

Kod źródłowy:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;


using System.Drawing.Printing;

namespace notatnik
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void nowyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
    }

    private void zakońToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Close();
    }

    private void otwórzToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
   string nazwaPliku;
   openFileDialog1.Filter = "Dokument tekstowy|*.txt|Wszystkie pliki (*.*)|*.*";
      openFileDialog1.ShowDialog();
 
     if (File.Exists(openFileDialog1.FileName))
      {
        nazwaPliku = openFileDialog1.FileName;
        StreamReader czytaj = new StreamReader(nazwaPliku);
        textBox1.Text = czytaj.ReadToEnd();
        czytaj.Close();
        this.Text = nazwaPliku;
      }
    }

    private void zapiszJakoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ZapiszJako();
    }
    
private void ZapiszJako()
    {
   saveFileDialog1.Filter = "Dokument tekstowy|*.txt|Wszystkie pliki (*.*)|*.*";
   DialogResult _saveFileDialog = saveFileDialog1.ShowDialog();

      if (_saveFileDialog == DialogResult.OK)
      {
        string nazwaPliku = saveFileDialog1.FileName;
        StreamWriter zapisz = new StreamWriter(nazwaPliku);
        zapisz.Write(textBox1.Text);
        zapisz.Close();
        this.Text = nazwaPliku;
        toolStripStatusLabel1.Text = "";
      }
    }


    private void wytnijToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Cut();
    }

    private void kopijToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Copy();
    }

    private void wklejToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Paste();
    }

    private void czcionkaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FontDialog _fontDialog1 = new FontDialog();
      _fontDialog1.ShowColor = true;
      if (_fontDialog1.ShowDialog() != DialogResult.Cancel)
      {
        textBox1.Font = _fontDialog1.Font;
        textBox1.ForeColor = _fontDialog1.Color;
      }
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
DialogResult result = MessageBox.Show("Czy przed zamknięciem okna chcesz dokonać zmian?nn Naciśnij 'Tak' aby zachować n Naciśnij 'Nie' aby nie wprowadzać zmian n Naciśnij 'Anuluj' aby anulować.", "Wybierz opcję", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button3);
      if (result == DialogResult.Yes)
      {
        ZapiszJako();
      }
      else if (result == DialogResult.No)
      {
        //Nie wychodź z programu
      }
      else 
      {
        e.Cancel = true;
      }
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      toolStripStatusLabel1.Text = "Zmodyfikowane";
    }

    private void drukujToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (printDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        printDocument1.Print();
      }
    }

    private void ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      printPreviewDialog1.ShowDialog();
    }

    private void printDocument1_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
    {
      Graphics _g = e.Graphics;
  _g.DrawString(textBox1.Text, new Font("Arial", 10), new SolidBrush(Color.Black), 40, 40);
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}
Total Page Visits: 1477 - Today Page Visits: 2
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.