Podstawy MS SQL Server

Język SQL (Structured Query Languag), to obecnie najbardziej popularny i znany język komunikacji z serwerami baz danych. Język ten powstał w latach siedemdziesiątych w firmie IBM. Stosowany do dzisiaj we współczesnych, relacyjnych bazach danych. W niniejszej książce postaramy się opisać tylko niezbędne podstawy języka SQL, gdyż opisanie całego języka jest tematem na osobną książkę. Aby zdobyć dodatkową wiedzę na temat języka SQL,  należy sięgnąć po bogatą literaturę tematu.

UWAGA – poniższe przykłady zostały przetestowane wyłącznie w silniku MS SQL.

    CREATE TABLE  – tworzenie tabeli

Zacznijmy od utworzenia tabeli bazy danych. Polecenie, które tworzy nową bazę danych to CREATE TABLE. Wraz z poleceniem podajemy jego parametry, które opisują pola tabeli oraz ich typ.

    CREATE TABLE Osoby(
    Nazwisko char(20),
    Imie char(20),
    Wiek int);

Po wykonaniu polecenia, serwer baz danych utworzy nam tabelę danych osoby. Pola tej tabeli zwane także rekordem danych będą miały następującą strukturę:

Nazwisko Imie Wiek
Nowak Paweł 15
Iksiński Tomasz 50
Abramowicz Joanna 23

Pole nazwisko, typu tekstowego char i rozmiarze 20 znaków, pole imie, także typu znakowego char i rozmiarze 20 znaków oraz pole wiek, typu liczbowego int.

Tak utworzona tabela jest gotowa do wpisywania i pobierania z niej danych. Baza danych może, a nawet powinna zawierać wiele tabel, w zależności od programu, jaki chcesz napisać.

INSERT, DELETE, UPDATE – operacje na rekordach

Nasza baza danych była by w niewielkim stopniu użyteczna bez dodawania, kasowania oraz poprawy rekordów naszych tabel. Na początek zajmiemy się dodawaniem nowych rekordów do tabeli. Wprowadzanie danych wykonujemy przy użyciu polecenia INSERT.

Składnia polecenia wygląda następująco:

INSERT INTO <tabela>  (kolumny)  VALUES (wartości kolumn)

Aby dodać nowy rekord (osobę) do naszej tabeli posłużymy się więc poleceniem:

INSERT INTO Osoby (Nazwisko, Imie, Wiek) Values (Mickiewicz, Adam, 44)

Jeśli polecenie wpisałeś poprawnie, to efektem twojej pracy będzie dopisanie nowego rekordu do tabeli. Teraz tabela Osoby będzie wyglądać tak:

Nazwisko Imie Wiek
Nowak Paweł 15
Iksiński Tomasz 50
Abramowicz Joanna 23
Mickiewicz Adam 44

Kiedy zdecydujemy, że usuwamy rekord naszej bazy użyjemy polecenia DELETE.

Składnia tego polecenia to:

DELETE FROM  <tabela>  WHERE <warunek>

Kasujemy osobę która ma wiek 15.

DELETE FROM Osoby WHERE wiek=15

Po tej operacji nasza baza danych została pomniejszona o jeden rekord.

Nazwisko Imie Wiek
Nowak Paweł 15
Iksiński Tomasz 50
Abramowicz Joanna 23
Mickiewicz Adam 44

Czasem okazuje się, że wprowadzone dane wymagają poprawy. Poprawa istniejących danych odbywa się przy użyciu polecenia UPDATE.

Składnia polecenia

UPDATE <tabela>  SET <kolumna=wyrażenie>

Praktyczny przykład zmiany danych jednego rekordu bazy danych osób.

UPDATE Osoby SET Nazwisko=Kochanowski Imie=Jan WHERE Wiek=50

Zmieniliśmy dane jednego z osobników o wieku równym 50. Baza danych wygląda teraz następująco:

Nazwisko Imie Wiek
Nowak Paweł 15
Kochanowski Jan 50
Abramowicz Joanna 23
Mickiewicz Adam 44

SELECT – wydobywanie danych

Podstawowym poleceniem w bazach danych jest instrukcja SELECT. To o dość rozbudowanej składni polecenie generuje nam raporty wynikowe z zapytań do tabeli lub wielu tabel wybierając elementy zaznaczone z składni polecenia. Dla praktycznego przykładu pokazania działania instrukcji SELECT, stworzona została prosta baza danych na podstawie której będziemy starali się zaprezentować działanie polecenia.

Mamy prostą bazę osobową:

Nazwisko Imie Wiek
Nowak Paweł 15
Iksiński Tomasz 50
Abramowicz Joanna 23

Elementarna  składnia polecenia SELECT wygląda następująco.

SELECT <co> FROM <tabela>

Stosując jest do naszej przykładowej bazy:

SELECT * FROM Osoby

Tłumacząc symbolikę powyższego polecenia * (gwiazdka) oznacza wszystkie rekordy. W wyniku otrzymamy wszystkie rekordy znajdujące się w tabeli osoby w kolejności w jakiej są przedstawione. Chcąc otrzymać bardziej precyzyjny wynik zawężamy zakres działania polecenia do np. Nazwiska, Imienia, Wieku.

SELECT Nazwisko FROM Osoby

Wypisze nam z tabeli Osoby wszystkie Nazwiska: Nowak, Abramowicz, Iksiński.

Rozbudujmy nasze polecenie o kolejny użyteczny atrybut jakim jest sortowanie.

SELECT <kolumny> FROM <tabela>  WHERE <warunek>

Z naszej bazy osób chcemy się dowiedzieć która osoba ma dla przykładu 50 lat.

Polecenie wyglądało by mniej więcej tak:

SELECT * FROM Osoby WHERE Wiek=50

Okazuje się że Iksiński Tomasz jest w szukanym przez nas wieku.

Iksiński Tomasz 50

Klauzulę WHERE można rozszerzyć o dodatkowe opcje WHERE Wiek=21 AND WIEK=15 co, jak już się domyślamy wypisze nam osoby i podanym wieku.

Kolejnym stosowanym rozwinięciem polecenia SELECT jest ORDER BY, czyli w jakim porządku nasze  dane mają zostać wypisane.

SELECT * FROM Osoby ORDER BY Nazwisko

Nazwisko Imie Wiek
Abramowicz Joanna 23
Iksiński Tomasz 50
Nowak Paweł 15

Dane w tabeli wynikowej posortowane zostały według nazwiska. Takim sposobem sortujemy nasze dane wg dowolnie wybranego parametru.

Polecenie ORDER BY rozbudowane jest od dwa dodatkowe ASC, DESC, czyli wiersze wynikowe zwracane będą w kolejności rosnącej lub malejącej.

Total Page Visits: 4698 - Today Page Visits: 1
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.