MS SQL Management

Środowisko MS SQL Management służy do zarządzania bazami danych Microsoft MS SQL Server, który w wersji express jest silnikiem oferowanym bezpłatnie z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenia te nie mają wpływu na tworzenie aplikacji. Jednym z ograniczeń jest rozmiar bazy, który wynosi maksymalnie 4GB. W praktyce trudno jest o bazę o tak dużych rozmiarach jak na warunki szkoleniowe czy nawet stosowane przy małym biznesie. Dlatego w przypadku pisania aplikacji niezbyt rozbudowanych parametry te są wystarczające. Microsoft Management Studio Express

Opcjonalnym składnikiem serwera bazodanowego jest narzędzie do zarządzania działaniem serwera. Narzędzie to nazywa się Microsoft Management Studio Express. Warto podkreślić, że poprzednie wersje serwera w wersji MSDE były pozbawione narzędzi zarządzających, zaś szczególnie narzędzia Enterprise Manager czy Query SQL. Narzędzia te były jedynie dostępne w drogich, płatnych wersjach. Udostępnienie narzędzi w wersjach bezpłatnych jest więc bardzo korzystne. Po zainstalowaniu uruchamiamy narzędzie Start->Programy->Microsoft SQL Server->SQL Server Managament Studio Express. Pierwszą czynnością jest skonfigurowanie połączenia z serwerem.

Jeśli serwer pracuje na tym samym komputerze co Management Studio, to wystarczy, że wybierzesz z listy nazwę serwera i ustawisz autentykację na Windows Authentication.

sqlservermgm1

Po wciśnięciu przycisku Connect, połączenie zostanie nawiązane.

mssqlsql11

Jak widać na powyższym rysunku, program zarządzający wyświetlił strukturę serwera. Teraz można zarządzać istniejącymi bazami danych, tabelami a nawet utworzyć nową bazę danych.

Tworzymy nową bazę danych
Tworzenie nowej bazy danych jest proste i wymaga zaledwie kilku kliknięć myszką. Przejdź na Object Explorer, kliknij prawym klawiszem myszy na elemencie Databases a następnie wybierz z menu podręcznego New Database…

mssql11122

Po wybraniu opcji wyświetli się okno, w którym można  zdefiniować parametry nowo tworzonej bazy danych.

sqlmanagmnt4

Na początek wystarczy, gdy wypełnimy pole Database name czyli podamy nazwę naszej bazy danych, np. adresy. Opcje Database files to nazwy fizyczne plików oraz miejsca, gdzie zostaną utworzone (plik bazy i plik logów). Na koniec klikamy OK. Jeśli wszystko przebiegnie bezbłędnie, to na liście Databases pojawi się nowo utworzona przez ciebie baza danych.

bazaadresy1

Na początek, z powyższej listy interesuje nas jedynie element Tables oznaczający tabele w bazie danych. Rozwiń go klikając na znak (+). Jak widzisz system bazodanowy tworzy systemowe tabele w bazie danych. Teraz zajmiemy się tworzeniem własnej tabeli do przechowywania adresów znajomych.

Tworzenie tabel w bazie danych

Podobnie jak w przypadku tworznie nowej bazy danych, nową tabelę można utworzyć poprzez opcję New Table… z menu podręcznego wywołanego z elementu Tables.

newtable12

Zakładanie nowej tabeli jest bardzo łatwe. W naszej prostej tabeli wprowadzamy jedynie kilka pól dla celów testowych.

Column name – nazwa pola (kolumny) – wpisuje się nazwę pola rekordu.
Data Type – typ pola.
Allow nulls – czy dopuszczać, aby pole mogło pozostać puste.

W zakładce Properties (właściwości) można konfigurować parametry tabeli. Najważniejszy parametr to Name, w który wpisuje się nazwę tabeli w bazie danych. Poniżej rysunek przedstawia przykładowy układ pól w bazie danych.

sqlmanagment21

Column properties – właściwości kolumny (pola bazy) – uaktywnia się po zaznaczniu dowolnego pola w tabeli. Umożliwia wpisanie dodatkowych parametrów każdego z pól.

Typy kolumn w bazie danych MS SQL

Dokładniejszego omówienia wymagają typy danych, jakie mogą być przechowywane w bazie danych MS SQL Server. Typy można podzielić na tekstowe, liczbowe, daty i czasu, walutowe i inne (XML, obrazy). Poniżej wymienię najbardziej przydatne na początek typy.

TYPY TEKSTOWE

char – np. imie char(30) oznacza, że pole imie będzie skłądać się z maksymalnie 30 znaków zawierających liczby, litery i znaki. Jeśli wszystkie 30 znaki nie są wypełnione, to na końcu dodawane są spacje tak, aby wypełnić 30 znaków.
varchar – np. imie varchar(30) ten typ jest identyczny jak powyższy. Różnica polega na tym, że jeśli nie zostaną wypełnione wszystkie znaki, to pole jest automatycznie krótsze.
nchar – imie nchar(30) pole tekstowe w standarcie kodownia UNIOCODE.
ntext – pole tekstowe, w którym można przechowywać wielkie łańcuchy.

TYPY LICZBOWE

numeric – przyjmuje 2 parametry. Pierwszym jest precyzja, drugim zaś liczba miejsc po przecinku. deklaracja  wartosc numeric(4,2) oznacza, że zadeklarowaliśmy pole o nazwie wartosc, w której będziemy przechowywać liczby do 1999 i 2 miejsca po przecinku.

TYPY DATY I CZASU

datetime – format: 2005-08-06 14:24:09.433. Jak widać, jest to typ danych bardzo precyzyjny. Taka precyzja nie jest nam jednak na co dzień potrzebna, więc czasami wystarczy użycie typu skróconego:
smalldatetime – format: 2005-08-06 14:24:00

Na obrazku reprezentującym układ kolumn widać dodatkowe pole ID. Pole to jest polem opcjonalnym, ale bardzo zalecam dla każdej tabeli. Najlepiej przyjąć, że każda tabela zawsze musi zawierać autoinkrementowane pole ID.

Aby skonfigurowac pole ID (dla każdej tabeli), należy kliknąć prawym klawiszem myszy na polu ID należy zaznaczyć opcję Set primary key. Po zaznaczeniu automatycznie zostanie wyłączona opcja Allow nulls, co oznacza, że kolumna ta nie będzie przyjmować pustych wartości. Pole to musi dodatkowo automatycznie zwiększać swój numer przy wprowadzaniu nowego rekordu do tabeli, by nie musiał o to dbać programista. Aby włączyć automatyczne zwiększanie wartości (autoinkrementację), należy w zakładce Column properties rozwinąć opcję Identity specification i zaznaczyć Is Identity na Yes. Automatycznie zmienią się opcje: Identity Increment na 1 oraz Identity Seed (skok inkrementacji) na 1.

primary123

Na koniec przygotowaną tabelę zapisujemy do bazy. W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na nagłówku projektowanej tabeli i wybieramy opcję Save.

tabelazapis

Ponownie klikając na nagłówku wybieramy opcję Close zamykając w ten sposób tryb projektowania tabeli.

Total Page Visits: 5019 - Today Page Visits: 1
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.