Wokanda

wok2System Wokanda 2 służy do obsługi wokand elektronicznych używanych w sądach. Współpracuje z systemem SAWA firmy Currenda, pobierając dane z systemu i przekazując je do zintegrowanej bazy danych, z której skrypt formatuje i wyświetla zawartość na poszczególnych wokandach. System pozwala na całkowite zastąpienie papierowych wokand umieszczanych przed salami rozpraw. Informacje o posiedzeniach, sygnaturach, wezwanych stronach, składzie orzekającym wyświetlane są na bieżąco na wyświetlaczach. System obsługuje wydział karny, rodzinny oraz cywilny. W przypadku potrzeby dodania innych wydziałów, istnieje możliwość jego rozbudowy.

Licencjonowanie

Wyłączne prawa do programu należą do jego autora, zaś jego używanie wymaga zakupu licencji. Legalne użytkowanie systemu wymaga zakupu licencji u autora. Użytkownik nabywa jedną licencję na organizację, umożliwiającą korzystanie z systemu w obrębie jednostki organizacyjnej, niezależnie od ilości budynków czy sal rozpraw (e-wokand).

Technologia

System WOKANDA został napisany w języku PHP, JavaScript i T-Sql, z użyciem bibliotek Bootstrap i JQuery. System działa w architekturze klient-serwer i JEST ZGODNY Z SYSTEMEM wymaga do pracy serwera MS SQL (SAWA) + dodatkowa baza wokanda (Integrator). Do prezentacji wokand wymagana jest elektroniczna wokanda z przeglądarką internetową (testowane na Mozilla Firefox, Chrome, Edge oraz Opera). Nie gwarantuje się w pełni poprawnego działania na przeglądarkach Internet Explorer, ze względu na jej niekompatybilność z przyjętymi standardami.

Wymagania

Do prawidłowego działania, WOKANDA wymaga serwera HTTP, interpretera PHP oraz serwera SQL (MS SQL). Istnieją trzy możliwości konfiguracji środowiska jeśli chodzi o serwer WWW, jednak najlepszym rozwiązaniem jest IIS lub Apache – np. z pakietu XAMPP. Ostatnim rozwiązaniem jest użycie serwera wbudowanego w PHP.

Instalacja i konfiguracja

Przed instalacją programu, należy przygotować serwer baz danych, który może znajdować się na tym samym komputerze lub innym. Serwer MS SQL może mieć włączone logowanie domenowe, ale najlepiej, jeśli będzie to uwierzytelnianie wewnętrzne – czyli nazwa użytkownika i hasło. Jeśli baza wokanda znajduje się na tym samym komputerze co SAWA, dostęp do baz wydziałowych można wykonać jako tylko do odczytu, natomiast dla bazy wokanda – odczyt/zapis.

Następnym krokiem jest instalacja skryptów tworzących widoki w każdej bazie wydziałowej na bazach SAWA (karny, rodzinny, cywilny) Jeśli serwer oraz baza danych jest przygotowana poprawnie, można przystąpić do instalacji właściwego systemu.

Instalacja programu polega na przekopiowaniu plików systemu do katalogu WWW – widocznego dla serwera internetowego (Apache- c:inetpubwwwrootwokanda). Kolejnym krokiem jest konfiguracja połączenia z bazami danych. Odbywa się to za pomocą pliku config.php, który należy edytować programem obsługującym pliki w kodowaniu UTF (np. notepad++).

Fragment rozporządzenia, który reguluje zawartość wokand sądowych:
1. Sekretariat sporządza wokandę przed terminem posiedzenia lub rozprawy w formie papierowej lub w postaci elektronicznej.
2. Przed salą, w której odbywa się posiedzenie jawne lub rozprawa, umieszcza się egzemplarz wokandy w formie papierowej, chyba że wokanda sporządzona jest w postaci elektronicznej i wyświetlana na monitorze umieszczonym przed salą.
3. Na wokandzie wskazuje się zaistniałe zmiany planowanego czasu rozpoznania danej sprawy oraz zaznacza numery spraw rozpoznanych w danym dniu niezwłocznie po zakończeniu każdej z nich.
§ 70. 1. Wokanda zawiera imiona i nazwiska sędziów, asesorów sądowych oraz ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego. W postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się ponadto sygnaturę akt oskarżyciela publicznego.
2. W razie wezwania na posiedzenie lub rozprawę świadków, biegłych i tłumaczy na wokandzie wskazuje się ich imiona i nazwiska wraz z oznaczeniem godziny, na którą są wezwani.
3. W sprawach opiekuńczych osób małoletnich, rozpoznawanych przy drzwiach zamkniętych, nie podaje się na wokandzie danych małoletniego.
4. Z uwagi na ochronę moralności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz ze względu na ochronę życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny, a szczególnie dobro małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem, należy odstąpić od podania na wokandzie imion i nazwisk stron lub uczestników postępowania nieprocesowego lub wezwanych osób. W takiej sytuacji podaje się wyłącznie ich inicjały lub nie zamieszcza się żadnych danych identyfikujących te osoby.
§ 71. O ograniczeniu treści wokandy, stosownie do § 70 ust. 4, decyduje przewodniczący wydziału, przewodniczący posiedzenia lub rozprawy, sędzia lub asesor sądowy, któremu przydzielono daną sprawę.
§ 72. 1. Do wokand z posiedzeń niejawnych w sprawach cywilnych nie stosuje się § 69 ust. 2-3, § 70 i § 71.
2. Wokanda z posiedzenia niejawnego w sprawie cywilnej zawiera: imiona i nazwiska sędziów, asesorów sądowych i ławników oraz sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania.

Zawartość zmiennych w pliku config.php – każda linia musi kończyć się średnikiem!

Parametr opis Możliwe wartości
ini_set(‚display_errors’,0); Czy wokanda ma wyświetlać błędy w przypadku wystąpienia błędu? Ustaw na 0, chyba, że są jakieś problemy i wymagane jest zebranie błędów dla programisty. 0 lub 1
error_reporting(0);       Czy zapisywać błędy w pliku log? Ustaw na 0, chyba, że są jakieś problemy i wymagane jest zebranie błędów dla programisty. error_reporting(0);
lub
error_reporting(E_ALL);
$jaki_sad Nazwa sądu do wyświetlenia na wokandzie $jaki_sad = ‚Nazwa sądu’;
$czykarny Czy pobierać wokandę dla wydziału karnego? $czykarny=true;
lub
$czykarny=false;
$czyrodzinny Czy pobierać wokandę dla wydziału rodzinnego? $czyrodzinny=true;
lub
$czyrodzinny=false;
$czycywilny Czy pobierać wokandę dla wydziału cywilnego? $czycywilny=true;
lub
$czycywilny=false;
$czyzbiorcza Czy wyświetlać wokandę zbiorczą? $czyzbiorcza=true;
$temida_image Obrazek wyświetlany na wokandzie w przypadku braku wokand na dzień. ‚img/temida2.png’;
‚img/temida3.jpg’;
‚img/temida4.png’;
lub można wgrać w do katalogu img dowolny obrazek lub też podać link zewnętrzny.
$defaultrowperpagespge Domyślna ilość wierszy (rekordów) na wokandzie wspólna. Zalecane 4, gdyż w dalszej części można dobierać indywidualnie dla każdego wydziału. Zalecane 4
$odswiezanie_zbiorcza Interwał odświeżania wokandy zbiorczeji jednocześnie POBIERANIA DANYCH Z SAWY dla innych wokand. Czas podawany w milisekundach 500 lub w zależności od upodobań
$odswiezanie Interwał pobierania danych z bazy wokanda, tabela wokanda. Nie należy wstawiać zbyt małej wartości, ponieważ może to zaburzyć pracę paginacji wokandy. 240 lub w zależności od upodobań.
$defaultrowperpagespge_kar Ilość rekordów (pozycji sesji w jednej paginacji) na wokandzie karnej. 4 lub 5 lub więcej – należy dobrać tak, by mieściło się na wokandzie. Lepiej dać mniej, ponieważ w przypadku większej ilości stron, może nie mieścić się na wokandzie.
$defaultrowperpagespge_cyw Ilość rekordów (pozycji sesji w jednej paginacji) na wokandzie cywilnej. 3 lub 4 – należy dobrać tak, by wszystko mieściło się na wokandzie. Lepiej dać mniej, ponieważ w przypadku większej ilości stron, co ma miejsce w wydziale cywilnym, zawartość może nie mieścić się na wokandzie.
$defaultrowperpagespge_rodz Ilość rekordów (pozycji sesji w jednej paginacji) na wokandzie rodzinny. 4 lub 5 lub więcej – należy dobrać tak, by mieściło się na wokandzie. Lepiej dać mniej, ponieważ w przypadku większej ilości stron, może nie mieścić się na wokandzie.
$karny_przedmiot Czy wyświetlać przedmiot rozprawy na wokandzie karnej? Zalecane false, ze względu na ochronę danych.
$karny_kwalifikacja Czy wyświetlać kwalifikację na pozycji wokandy karnej? Zalecane false, ze względu na ochronę danych.
$karny_status_stron Czy wyświetlać status stron na wokandzie karnej? Zalecane false, ze względu na ochronę danych.
$czyobowiazek_karny Czy wyświetlać (obow.) na wokandzie karnej? Zalecane false, chyba, że osoby decyzyjne zdecydują inaczej.
$czyobowiazek_rodzinny Czy wyświetlać (obow.) na wokandzie rodzinnej? Zalecane false, chyba, że osoby decyzyjne zdecydują inaczej.
$rodzinny_przedmiot Czy wyświetlać przedmiot rozprawy na wokandzie rodzinnej? Zalecane false, ze względu na ochronę danych.
$rodzinny_kwalifikacja
$rodzinny_status_stron Czy wyświetlać status stron na wokandzie rodzinnej? Zalecane false, ze względu na ochronę danych.
$czyobowiazek_cywilny
$cywilny_przedmiot Czy wyświetlać przedmiot rozprawy na wokandzie cywilnej? Zalecane false, ze względu na ochronę danych.
$cywilny_kwalifikacja
$cywilny_status_stron Czy wyświetlać status stron na wokandzie cywilnej? Zalecane false, ze względu na ochronę danych.
$baza_wokanda_pass Hasło do bazy wokanda Hasło nadane w MS SQL dla użytkownika
$baza_wokanda_user Użytkownik bazy wokanda Użytkownik, który ma dostęp do bazy wokanda
$baza_wokanda_baza Baza danych danych z integratora Domyślnie USE WOKANDA (chyba że inna nazwa bazy)
$baza_wokanda String połączenia z bazą danych wokanda ‚DRIVER={SQL Server}; SERVER=ipserwerainstancja, 1433; DATABASE=wokanda’;
$karny_ip_server IP serwera wydziału karnego x.x.x.x
$baza_karny_pass Hasło do bazy systemu wydziałowego SAWA – karny Hasło
$baza_karny_user Użytkownik bazy systemu wydziałowego SAWA – karny Użytkownik mający dostęp (wystarczy do odczytu)
$baza_karny_baza Baz danych danych SAWA – karny USE KARNY
$baza_karny String połączenia do bazy wydziałowej SAWA – karny. ‚DRIVER={SQL Server}; SERVER=ipserwerainstancja, 1433; DATABASE=karny’;
$baza_rodzinny_pass Hasło do bazy systemu wydziałowego SAWA – rodzinny Hasło
$baza_rodzinny_user Użytkownik bazy systemu wydziałowego SAWA – rodzinny Użytkownik mający dostęp (wystarczy do odczytu)
$baza_rodzinny_baza Baz danych danych SAWA – rodzinny USE RODZINNY
$baza_rodzinny String połączenia do bazy wydziałowej SAWA – rodzinny. ‚DRIVER={SQL Server}; SERVER=ipserwerainstancja, 1433; DATABASE=rodzinny’;
$baza_cywilny_pass Hasło do bazy systemu wydziałowego SAWA – cywilny Hasło
$baza_cywilny_user Użytkownik bazy systemu wydziałowego SAWA – cywilny Użytkownik mający dostęp (wystarczy do odczytu)
$baza_cywilny_baza Baz danych danych SAWA – cywilny USE CYWILNY
$baza_cywilny String połączenia do bazy wydziałowej SAWA – cywilny. ‚DRIVER={SQL Server}; SERVER=ipserwerainstancja, 1433; DATABASE=cywilny’;
Total Page Visits: 1664 - Today Page Visits: 1
Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.