Instalacja PHP w Windows

php_logoGotowe binaria PHP należy pobrać ze strony http://windows.php.net/download/. W zależności od wersji Windows, należy pobrać wersję 32 bitową (VC14 x86 Non Thread Safe) lub też 64 bitową (VC14 x64 Non Thread Safe). Po pobraniu i rozpakowaniu, należy umieścić wszystkie pliki z rozpakowanego katalogu w folderze C:\php 7 lub innym – w zależności od wersji.

Uwaga – jeśli instalacja PHP była przeprowadzana „ręcznie”, należy zwrócić uwagę na zmienną środowiskową PATH systemu Windows, która powinna zawierać ścieżkę do zainstalowanej wersji PHP. Konfigurację te można znaleźć w ustawieniach systemu (prawy klawisz na Komputer -> Właściwości -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Zmienne środowiskowe. W sekcji Zmienne systemowe należy zaznaczyć wiersz: Path i dodać do listy katalog C:\php7.

W dalszej kolejności należy wyedytować plik php.ini i wprowadzić zmiany:

[PHP]
engine = On
short_open_tag = Off
precision = 14
output_buffering = 4096
zlib.output_compression = Off
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func =
serialize_precision = 17
disable_functions =
disable_classes =
expose_php = On
max_input_time = 60
memory_limit = 128M
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
display_errors = On
display_startup_errors = Off
log_errors = On
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
track_errors = Off
html_errors = On
variables_order = "GPCS"
request_order = "GP"
register_argc_argv = Off
auto_globals_jit = On
post_max_size = 8M
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
default_charset = "UTF-8"
doc_root =
user_dir =
enable_dl = Off
file_uploads = On
upload_max_filesize = 20M
max_file_uploads = 20
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
default_socket_timeout = 60

[CLI Server]
cli_server.color = On

[intl]
;intl.error_level = E_WARNING
;intl.use_exceptions = 0

[sqlite3]
;sqlite3.extension_dir =

Pdo_mysql]
pdo_mysql.cache_size = 2000
pdo_mysql.default_socket=

[Phar]
;phar.readonly = On
; http://php.net/phar.require-hash
;phar.require_hash = On
;phar.cache_list =

[mail function]
SMTP = localhost
smtp_port = 465
;sendmail_from = me@example.com
;sendmail_path =
;mail.force_extra_parameters =
mail.add_x_header = On

[SQL]
sql.safe_mode = Off

[ODBC]
odbc.allow_persistent = On
odbc.check_persistent = On
odbc.max_persistent = -1
odbc.max_links = -1
odbc.defaultlrl = 4096
odbc.defaultbinmode = 1

[Interbase]
ibase.allow_persistent = 1
ibase.max_persistent = -1
ibase.max_links = -1
ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
ibase.dateformat = "%Y-%m-%d"
ibase.timeformat = "%H:%M:%S"

[MySQLi]
mysqli.max_persistent = -1
mysqli.allow_persistent = On
mysqli.max_links = -1
mysqli.cache_size = 2000
mysqli.default_port = 3306
mysqli.default_socket =
mysqli.default_host =
mysqli.default_user =
mysqli.default_pw =
mysqli.reconnect = Off

[mysqlnd]
mysqlnd.collect_statistics = On
mysqlnd.collect_memory_statistics = Off
;mysqlnd.net_cmd_buffer_size = 2048

[OCI8]

[PostgreSQL]
pgsql.allow_persistent = On
pgsql.auto_reset_persistent = Off
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
pgsql.ignore_notice = 0
pgsql.log_notice = 0

[bcmath]
bcmath.scale = 0

[Session]
session.save_handler = files
; session.save_path = "N;/path"
;session.save_path = "/tmp"
session.use_strict_mode = 0
session.use_cookies = 1
session.use_only_cookies = 1
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.cookie_domain =
session.cookie_httponly =
session.serialize_handler = php
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor = 1000
session.gc_maxlifetime = 1440
session.referer_check =
session.cache_limiter = nocache
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 0
session.hash_function = 0
session.hash_bits_per_character = 5
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
;session.upload_progress.enabled = On
;session.upload_progress.cleanup = On

[Assertion]
zend.assertions = -1
;assert.active = On

[COM]
;com.typelib_file =
;com.allow_dcom = true
;com.autoregister_typelib = true

[mbstring]
; language for internal character representation.

[gd]
;gd.jpeg_ignore_warning = 0

[Tidy]
tidy.clean_output = Off

[soap]
soap.wsdl_cache_enabled=1
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
soap.wsdl_cache_ttl=86400
soap.wsdl_cache_limit = 5

[sysvshm]
;sysvshm.init_mem = 10000

[ldap]
ldap.max_links = -1

[mcrypt]
;mcrypt.algorithms_dir=
;mcrypt.modes_dir=

[dba]
;dba.default_handler=

[curl]
;curl.cainfo =

[openssl]
;openssl.cafile=
;openssl.capath=

[WebPIChanges]
error_log=C:Windows	empPHP70_errors.log
upload_tmp_dir=C:Windows	emp
session.save_path=C:Windows	emp
cgi.force_redirect=0
cgi.fix_pathinfo=1
fastcgi.impersonate=1
fastcgi.logging=0
max_execution_time=300
date.timezone=Europe/Warsaw
extension_dir="C:Program FilesPHP7.0ext"

[ExtensionList]
;extension=php_mysql.dll
extension=php_mysqli.dll
extension=php_mbstring.dll
extension=php_gd2.dll
extension=php_gettext.dll
extension=php_curl.dll
extension=php_exif.dll
extension=php_xmlrpc.dll
extension=php_openssl.dll
extension=php_soap.dll
extension=php_pdo_mysql.dll
extension=php_pdo_sqlite.dll
extension=php_imap.dll
extension=php_tidy.dll
extension=php_intl.dll
extension=php_sqlsrv_7_nts_x64.dll
extension=php_pdo_sqlsrv_7_nts_x64.dll

Modyfikacja ustawień PHP do obsługi baz danych MS SQL

W przypadku, gdy w przyszłości konieczne będzie wykorzystanie serwera MS SQL, niezbędne jest pobranie niezbędnych bibliotek oraz modyfikacja ustawień PHP. Biblioteki można pobrać ze strony https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098, zwracając uwagę na wersję bibliotek i posiadaną wersję PHP. W przypadku wykorzystania PHP w wersji 5.6.X, należy pobrać wersję bibliotek SQLSRV32.EXE, zaś w przypadku PHP w wersji wyższej – SQLSRV40.EXE. Po rozpakowaniu plików, należy skopiować pliki .dll do katalogu ext w folderze, w którym zainstalowano PHP oraz dokonać modyfikacji pliku php.ini, dopisując w sekcji extensions:

dla PHP w wersji 7 i środowiska 32 bitowego:

extension=php_sqlsrv_7_nts_x86.dll
extension=php_pdo_sqlsrv_7_nts_x86.dll
lub dla środowiska 64 bitowego:
extension=php_sqlsrv_7_nts_x64.dll
extension=php_pdo_sqlsrv_7_nts_x64.dll

dla PHP w wersji 5.6 i środowiska 32 bitowego:

extension=php_sqlsrv_56_nts.dll
extenstion=php_pdo_sqlsrv_56_nts.dll
extension=php_pdo_sqlsrv_56_ts.dll
extension=php_sqlsrv_56_ts.dll
extension=php_sqlsrv_56_nts.dll
extension=php_sqlsrv_56_ts.dll
Total Page Visits: 2183 - Today Page Visits: 1
Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.