Dlaczego Windows 10 jest zły i nie powinieneś go używać?

To zabawne i równie smutne, że w rok 2015 oznaczał koniec systemu operacyjnego Windows dla wielu osób. W systemie Windows występują problemy bezpieczeństwa, które powodują, że użytkowanie Windows 10 wyposażonego w wbudowane oprogramowanie szpiegujące/złośliwe nie jest zalecane, a może być także niebezpieczne dla użytkowników oraz dla instytucji. Użytkując Windows 10 narażasz się na utratę własnej prywatności i możliwością przejęcia kontroli nad twoim systemem oraz twoimi danymi. Autorem niniejszego tekstu jest Artem S. Tashkinov. Ten tekst na tyle mi się spodobał, że postanowiłem przetłumaczyć go na język polski, by zwrócić Państwa uwagę na niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem systemów operacyjnych Windows – zaś w szczególności wersji 10. Od dawna podejrzewam, że systemy operacyjne szpiegują użytkowników i nie jest to żadna tajemnica, lecz w przypadku Windows 10 mamy do czynienia albo z totalną formą inwigilacji użytkownika i profilowaniem jego zachowań, albo z ujawnieniem trwających od zawsze działań inwigilacyjnych za pomocą produkowanego oprogramowania dzięki monopolistycznej pozycji producenta. Continue reading

Zabezpieczanie komputera z systemem Windows 10

logo_windows10Najnowszy system operacyjny firmy Microsoft coraz bardziej podbija rynek systemów operacyjnych, zastępując starsze systemy, takie jak Windows 7 czy 8. Nie wspominam tutaj o prehistorycznym systemie XP, który choć w opinii wielu nieświadomych użytkowników jest najlepszym systemem w historii. Tutaj drobne sprostowanie – być może był najlepszy, lecz obecnie jego użytkowanie w domu, a co gorsze –  w przedsiębiorstwach, uważam za skrajną nieodpowiedzialność. Continue reading

Ustawa o ochronie danych osobowych w aspekcie bezpieczeństwa informacji. Wybrane problemy

Bezpieczeństwo jest najwyższą wartością i potrzebą społeczną, ponieważ jego zagrożenie może w konsekwencji prowadzić m.in. do zahamowania rozwoju jednostki.[1] Szczególną kategorią bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo informacji, które w dobie powszechnej technologii – znacznie zyskuje na znaczeniu. Szczególną rolę w ochronie tego obszaru pełni prawodawstwo, które stanowi podstawowy filar holistycznie ujmowanego bezpieczeństwa. Tworzenie czytelnego prawa w tym obszarze służyć może zwiększaniu zaangażowania społeczeństwa w budowaniu ochrony informacji oraz poczucia bezpieczeństwa prywatności przez obywateli, co w dużym stopniu zależy zarówno od sytuacji prawnej, ale także od skutecznych procedur profilaktycznych[2]. W dobie powszechnego osieciowienia, granice postrzegania bezpieczeństwa przez teoretyków stały się transektorowe/transdziałowe[3]. W konsekwencji stan bezpieczeństwa państwa jest ściśle związany ze stanem jego bezpieczeństwa teleinformatycznego, do którego zaliczyć można ochronę danych osobowych[4]. Continue reading

Bezpieczeństwo danych organizacji – polityka kopii zapasowych

Eksplozja danych cyfrowych w trwającej obecnie dobie informacyjnej i całodobowa działalność biznesowa powodują coraz większe obawy o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w serwerach przedsiębiorstwa. Awarie sprzętu, ataki cyberprzestępców, oprogramowanie złośliwe, szpiegostwo  przemysłowe, zakłócenia zasilania, różnorodne zdarzenia losowe o najróżniejszej skali, wywiad przemysłowy oraz błędy personelu powodują wzrost ryzyka dla bezpieczeństwa danych organizacji. Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed instytucjami jest ochrona własnych zasobów informacyjnych, które  muszą być postrzegane jako kolejna kategoria zagrożeń, ponieważ niezależnie od wielkości organizacji, zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego jest jednym z najważniejszych wyzwań. Continue reading

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla współczesnych państw – zarys problemu

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej sprawił, że komputeryzacja objęła niemal wszystkie sektory państwa. Ekspansja tej technologii wywarła ogromny wpływ także na społeczeństwo, które współcześnie przekształca się w społeczeństwo informacyjne. Również w Polsce, choć z opóźnieniami w stosunku do rozwiniętych państw europejskich – sukcesywnie wdrażany jest model gospodarki opartej na wiedzy. Powszechna informatyzacja, jako działalności natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, zapewnić może liczne korzyści. Oprócz pozytywnych aspektów cyfryzacji, należy dostrzec także  pojawienie się wielu związanych z nią – nowych form zagrożeń. Wyniki badań wskazują, że niekorzystne procesy i zjawiska w cyberprzestrzeni dynamicznie ewoluują oraz multiplikują się, a ich liczebność oraz charakter uzasadniają ich uwzględnienie w ramach zagrożeń dla szeregu podmiotów, ze współczesnymi państwami – włącznie. Sytuacja taka sugeruje podejmowanie adekwatnych działań administracyjnych, a w konsekwencji determinujących je badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa ww. podmiotów w aspekcie postępującej cyfryzacji państw i ich społeczeństw. W badaniach tych uwzględnić należy w szczególności procesy oraz zjawiska w cyberprzestrzeni, które wpływają na bezpieczeństwo państwa – jako instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwom. Przedstawiono w niniejszej publikacji zarys ww. sytuacji problemowej tworzą rozdziały poświęcone: genezie i istocie społeczeństwa informacyjnego; informacji, jako dobra podlegającego ochronie – w aspekcie wymaganych zdolności systemów informatycznych i pozostałych systemów oraz usług służących przetwarzania informacji; problematyce współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów jego programowania – w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz jego podmiotów, w tym społeczeństwa. Continue reading