Composer – dodatek dla programistów

composerComposer to narzędzie, które służy do pobierania pakietów oraz zarządza zależnościami między bibliotekami na poziomie projektu. Najnowszą wersję Composera można pobrać ze strony https://getcomposer.org/, gdzie w dziale Download, należy pobrać i zainstalować plik Composer-Setup.exe. Po zainstalowaniu composera, należy uruchomić konsolę ponownie, aby były dostępne zmienne środowiskowe. Jeśli wciąż nie można uruchomić composera, uruchom ponownie komputer. Po tych czynnościach, wpisanie w konsoli polecenia composer, powinno już prawidłowo wyświetlić pomoc narzędzia composer. Continue reading

Framework CakePHP

cakephpCakePHP jest darmowym frameworkiem1 do szybkiego tworzenia aplikacji webowych, który został napisany w języku PHP. Pierwszą wersja frameworka została napisana przez Michała Tatarynowicza w roku 2005, zaś obecnie jego rozwojem zajmuje się Cake Software Foundation, Inc. Framework posiada wiele istotnych zalet, do których zaliczyć można prostotę, świetną dokumentacją, wiele dostępnych wtyczek, czy dobre wsparcie ze strony społeczności. Ten kurs dotyczy wersji 3 frameworka. Continue reading

Ustawa o ochronie danych osobowych w aspekcie bezpieczeństwa informacji. Wybrane problemy

Bezpieczeństwo jest najwyższą wartością i potrzebą społeczną, ponieważ jego zagrożenie może w konsekwencji prowadzić m.in. do zahamowania rozwoju jednostki.[1] Szczególną kategorią bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo informacji, które w dobie powszechnej technologii – znacznie zyskuje na znaczeniu. Szczególną rolę w ochronie tego obszaru pełni prawodawstwo, które stanowi podstawowy filar holistycznie ujmowanego bezpieczeństwa. Tworzenie czytelnego prawa w tym obszarze służyć może zwiększaniu zaangażowania społeczeństwa w budowaniu ochrony informacji oraz poczucia bezpieczeństwa prywatności przez obywateli, co w dużym stopniu zależy zarówno od sytuacji prawnej, ale także od skutecznych procedur profilaktycznych[2]. W dobie powszechnego osieciowienia, granice postrzegania bezpieczeństwa przez teoretyków stały się transektorowe/transdziałowe[3]. W konsekwencji stan bezpieczeństwa państwa jest ściśle związany ze stanem jego bezpieczeństwa teleinformatycznego, do którego zaliczyć można ochronę danych osobowych[4]. Continue reading

Bezpieczeństwo danych organizacji – polityka kopii zapasowych

Eksplozja danych cyfrowych w trwającej obecnie dobie informacyjnej i całodobowa działalność biznesowa powodują coraz większe obawy o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w serwerach przedsiębiorstwa. Awarie sprzętu, ataki cyberprzestępców, oprogramowanie złośliwe, szpiegostwo  przemysłowe, zakłócenia zasilania, różnorodne zdarzenia losowe o najróżniejszej skali, wywiad przemysłowy oraz błędy personelu powodują wzrost ryzyka dla bezpieczeństwa danych organizacji. Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed instytucjami jest ochrona własnych zasobów informacyjnych, które  muszą być postrzegane jako kolejna kategoria zagrożeń, ponieważ niezależnie od wielkości organizacji, zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego jest jednym z najważniejszych wyzwań. Continue reading

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla współczesnych państw – zarys problemu

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej sprawił, że komputeryzacja objęła niemal wszystkie sektory państwa. Ekspansja tej technologii wywarła ogromny wpływ także na społeczeństwo, które współcześnie przekształca się w społeczeństwo informacyjne. Również w Polsce, choć z opóźnieniami w stosunku do rozwiniętych państw europejskich – sukcesywnie wdrażany jest model gospodarki opartej na wiedzy. Powszechna informatyzacja, jako działalności natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, zapewnić może liczne korzyści. Oprócz pozytywnych aspektów cyfryzacji, należy dostrzec także  pojawienie się wielu związanych z nią – nowych form zagrożeń. Wyniki badań wskazują, że niekorzystne procesy i zjawiska w cyberprzestrzeni dynamicznie ewoluują oraz multiplikują się, a ich liczebność oraz charakter uzasadniają ich uwzględnienie w ramach zagrożeń dla szeregu podmiotów, ze współczesnymi państwami – włącznie. Sytuacja taka sugeruje podejmowanie adekwatnych działań administracyjnych, a w konsekwencji determinujących je badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa ww. podmiotów w aspekcie postępującej cyfryzacji państw i ich społeczeństw. W badaniach tych uwzględnić należy w szczególności procesy oraz zjawiska w cyberprzestrzeni, które wpływają na bezpieczeństwo państwa – jako instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwom. Przedstawiono w niniejszej publikacji zarys ww. sytuacji problemowej tworzą rozdziały poświęcone: genezie i istocie społeczeństwa informacyjnego; informacji, jako dobra podlegającego ochronie – w aspekcie wymaganych zdolności systemów informatycznych i pozostałych systemów oraz usług służących przetwarzania informacji; problematyce współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów jego programowania – w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz jego podmiotów, w tym społeczeństwa. Continue reading

Połączenie C# z bazą danych SQL Server

W języku C# mamy możliwość budowania bazodanowych aplikacji okienkowych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby do połączenia z bazą danych wykorzystać tryb konsoli. Napiszemy teraz prosty program, który będzie łączył się z bazą danych i wyświetlał rekordy tabeli. Nie będziemy przy tym korzystać z żadnych kreatorów. Cały kod napiszemy „ręcznie”, co umożliwi dokładne poznanie mechanizmów połączenia. Zanim przystąpimy do pisania programu, musimy przygotować bazę danych. Continue reading

MS SQL Management

Środowisko MS SQL Management służy do zarządzania bazami danych Microsoft MS SQL Server, który w wersji express jest silnikiem oferowanym bezpłatnie z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenia te nie mają wpływu na tworzenie aplikacji. Jednym z ograniczeń jest rozmiar bazy, który wynosi maksymalnie 4GB. W praktyce trudno jest o bazę o tak dużych rozmiarach jak na warunki szkoleniowe czy nawet stosowane przy małym biznesie. Dlatego w przypadku pisania aplikacji niezbyt rozbudowanych parametry te są wystarczające. Continue reading

Podstawy MS SQL Server

Język SQL (Structured Query Languag), to obecnie najbardziej popularny i znany język komunikacji z serwerami baz danych. Język ten powstał w latach siedemdziesiątych w firmie IBM. Stosowany do dzisiaj we współczesnych, relacyjnych bazach danych. W niniejszej książce postaramy się opisać tylko niezbędne podstawy języka SQL, gdyż opisanie całego języka jest tematem na osobną książkę. Aby zdobyć dodatkową wiedzę na temat języka SQL,  należy sięgnąć po bogatą literaturę tematu. Continue reading