CakePHP – konwencje nazw

cakephpWedług słownika PWN, konwencja oznacza ogólnie przyjęte w jakimś środowisku normy postępowania, myślenia lub też zespół charakterystycznych cech przyjętych przez twórcę1. Twórcy frameworka CakePHP określili się jako wielcy fani stosowania konwencji, dlatego warto poświęcić kilka chwil na zrozumienie konwencji nazw przyjętych w tym narzędziu, co pozwoli uniknięcie wielu pułapek i problemów podczas tworzenia aplikacji w przyszłości. Twórcy CakePHP są określają się jako „wielcy fani konwencji, która w przypadku tego frameworka jest ważniejsza niż konfiguracja. Co daje takie podejście? Choć nauczenie się zasad nazewnictwa może zająć trochę czasu, to w praktyce umożliwia pisanie aplikacji nawet bez napisania jednej linii kodu PHP! Poprzez zachowanie konwencji, można uzyskać funkcjonalność  technicznego śledzenia plików konfiguracyjnych. Continue reading

Composer – dodatek dla programistów

composerComposer to narzędzie, które służy do pobierania pakietów oraz zarządza zależnościami między bibliotekami na poziomie projektu. Najnowszą wersję Composera można pobrać ze strony https://getcomposer.org/, gdzie w dziale Download, należy pobrać i zainstalować plik Composer-Setup.exe. Po zainstalowaniu composera, należy uruchomić konsolę ponownie, aby były dostępne zmienne środowiskowe. Jeśli wciąż nie można uruchomić composera, uruchom ponownie komputer. Po tych czynnościach, wpisanie w konsoli polecenia composer, powinno już prawidłowo wyświetlić pomoc narzędzia composer. Continue reading

Framework CakePHP

cakephpCakePHP jest darmowym frameworkiem1 do szybkiego tworzenia aplikacji webowych, który został napisany w języku PHP. Pierwszą wersja frameworka została napisana przez Michała Tatarynowicza w roku 2005, zaś obecnie jego rozwojem zajmuje się Cake Software Foundation, Inc. Framework posiada wiele istotnych zalet, do których zaliczyć można prostotę, świetną dokumentacją, wiele dostępnych wtyczek, czy dobre wsparcie ze strony społeczności. Ten kurs dotyczy wersji 3 frameworka. Continue reading

Ustawa o ochronie danych osobowych w aspekcie bezpieczeństwa informacji. Wybrane problemy

Bezpieczeństwo jest najwyższą wartością i potrzebą społeczną, ponieważ jego zagrożenie może w konsekwencji prowadzić m.in. do zahamowania rozwoju jednostki.[1] Szczególną kategorią bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo informacji, które w dobie powszechnej technologii – znacznie zyskuje na znaczeniu. Szczególną rolę w ochronie tego obszaru pełni prawodawstwo, które stanowi podstawowy filar holistycznie ujmowanego bezpieczeństwa. Tworzenie czytelnego prawa w tym obszarze służyć może zwiększaniu zaangażowania społeczeństwa w budowaniu ochrony informacji oraz poczucia bezpieczeństwa prywatności przez obywateli, co w dużym stopniu zależy zarówno od sytuacji prawnej, ale także od skutecznych procedur profilaktycznych[2]. W dobie powszechnego osieciowienia, granice postrzegania bezpieczeństwa przez teoretyków stały się transektorowe/transdziałowe[3]. W konsekwencji stan bezpieczeństwa państwa jest ściśle związany ze stanem jego bezpieczeństwa teleinformatycznego, do którego zaliczyć można ochronę danych osobowych[4]. Continue reading

Bezpieczeństwo danych organizacji – polityka kopii zapasowych

Eksplozja danych cyfrowych w trwającej obecnie dobie informacyjnej i całodobowa działalność biznesowa powodują coraz większe obawy o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w serwerach przedsiębiorstwa. Awarie sprzętu, ataki cyberprzestępców, oprogramowanie złośliwe, szpiegostwo  przemysłowe, zakłócenia zasilania, różnorodne zdarzenia losowe o najróżniejszej skali, wywiad przemysłowy oraz błędy personelu powodują wzrost ryzyka dla bezpieczeństwa danych organizacji. Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed instytucjami jest ochrona własnych zasobów informacyjnych, które  muszą być postrzegane jako kolejna kategoria zagrożeń, ponieważ niezależnie od wielkości organizacji, zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego jest jednym z najważniejszych wyzwań. Continue reading

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla współczesnych państw – zarys problemu

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej sprawił, że komputeryzacja objęła niemal wszystkie sektory państwa. Ekspansja tej technologii wywarła ogromny wpływ także na społeczeństwo, które współcześnie przekształca się w społeczeństwo informacyjne. Również w Polsce, choć z opóźnieniami w stosunku do rozwiniętych państw europejskich – sukcesywnie wdrażany jest model gospodarki opartej na wiedzy. Powszechna informatyzacja, jako działalności natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, zapewnić może liczne korzyści. Oprócz pozytywnych aspektów cyfryzacji, należy dostrzec także  pojawienie się wielu związanych z nią – nowych form zagrożeń. Wyniki badań wskazują, że niekorzystne procesy i zjawiska w cyberprzestrzeni dynamicznie ewoluują oraz multiplikują się, a ich liczebność oraz charakter uzasadniają ich uwzględnienie w ramach zagrożeń dla szeregu podmiotów, ze współczesnymi państwami – włącznie. Sytuacja taka sugeruje podejmowanie adekwatnych działań administracyjnych, a w konsekwencji determinujących je badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa ww. podmiotów w aspekcie postępującej cyfryzacji państw i ich społeczeństw. W badaniach tych uwzględnić należy w szczególności procesy oraz zjawiska w cyberprzestrzeni, które wpływają na bezpieczeństwo państwa – jako instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwom. Przedstawiono w niniejszej publikacji zarys ww. sytuacji problemowej tworzą rozdziały poświęcone: genezie i istocie społeczeństwa informacyjnego; informacji, jako dobra podlegającego ochronie – w aspekcie wymaganych zdolności systemów informatycznych i pozostałych systemów oraz usług służących przetwarzania informacji; problematyce współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów jego programowania – w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz jego podmiotów, w tym społeczeństwa. Continue reading