Ustawa o ochronie danych osobowych w aspekcie bezpieczeństwa informacji. Wybrane problemy

Bezpieczeństwo jest najwyższą wartością i potrzebą społeczną, ponieważ jego zagrożenie może w konsekwencji prowadzić m.in. do zahamowania rozwoju jednostki.[1] Szczególną kategorią bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo informacji, które w dobie powszechnej technologii – znacznie zyskuje na znaczeniu. Szczególną rolę w ochronie tego obszaru pełni prawodawstwo, które stanowi podstawowy filar holistycznie ujmowanego bezpieczeństwa. Tworzenie czytelnego prawa w tym obszarze służyć może zwiększaniu zaangażowania społeczeństwa w budowaniu ochrony informacji oraz poczucia bezpieczeństwa prywatności przez obywateli, co w dużym stopniu zależy zarówno od sytuacji prawnej, ale także od skutecznych procedur profilaktycznych[2]. W dobie powszechnego osieciowienia, granice postrzegania bezpieczeństwa przez teoretyków stały się transektorowe/transdziałowe[3]. W konsekwencji stan bezpieczeństwa państwa jest ściśle związany ze stanem jego bezpieczeństwa teleinformatycznego, do którego zaliczyć można ochronę danych osobowych[4]. Continue reading

Bezpieczeństwo danych organizacji – polityka kopii zapasowych

Eksplozja danych cyfrowych w trwającej obecnie dobie informacyjnej i całodobowa działalność biznesowa powodują coraz większe obawy o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w serwerach przedsiębiorstwa. Awarie sprzętu, ataki cyberprzestępców, oprogramowanie złośliwe, szpiegostwo  przemysłowe, zakłócenia zasilania, różnorodne zdarzenia losowe o najróżniejszej skali, wywiad przemysłowy oraz błędy personelu powodują wzrost ryzyka dla bezpieczeństwa danych organizacji. Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed instytucjami jest ochrona własnych zasobów informacyjnych, które  muszą być postrzegane jako kolejna kategoria zagrożeń, ponieważ niezależnie od wielkości organizacji, zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego jest jednym z najważniejszych wyzwań. Continue reading

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla współczesnych państw – zarys problemu

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej sprawił, że komputeryzacja objęła niemal wszystkie sektory państwa. Ekspansja tej technologii wywarła ogromny wpływ także na społeczeństwo, które współcześnie przekształca się w społeczeństwo informacyjne. Również w Polsce, choć z opóźnieniami w stosunku do rozwiniętych państw europejskich – sukcesywnie wdrażany jest model gospodarki opartej na wiedzy. Powszechna informatyzacja, jako działalności natury technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, zapewnić może liczne korzyści. Oprócz pozytywnych aspektów cyfryzacji, należy dostrzec także  pojawienie się wielu związanych z nią – nowych form zagrożeń. Wyniki badań wskazują, że niekorzystne procesy i zjawiska w cyberprzestrzeni dynamicznie ewoluują oraz multiplikują się, a ich liczebność oraz charakter uzasadniają ich uwzględnienie w ramach zagrożeń dla szeregu podmiotów, ze współczesnymi państwami – włącznie. Sytuacja taka sugeruje podejmowanie adekwatnych działań administracyjnych, a w konsekwencji determinujących je badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa ww. podmiotów w aspekcie postępującej cyfryzacji państw i ich społeczeństw. W badaniach tych uwzględnić należy w szczególności procesy oraz zjawiska w cyberprzestrzeni, które wpływają na bezpieczeństwo państwa – jako instytucje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwom. Przedstawiono w niniejszej publikacji zarys ww. sytuacji problemowej tworzą rozdziały poświęcone: genezie i istocie społeczeństwa informacyjnego; informacji, jako dobra podlegającego ochronie – w aspekcie wymaganych zdolności systemów informatycznych i pozostałych systemów oraz usług służących przetwarzania informacji; problematyce współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów jego programowania – w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz jego podmiotów, w tym społeczeństwa. Continue reading